Provozní informace

Podpora sportu na Jižním Městě?

Podpora sportu na Jižním Městě?
Na Jižním Městě se během uplynulých tří let v oblasti sportu událo mnohé. V článku naleznete informace týkající se podpory sportu a sportovních, zejména fotbalových, subjektů na Praze 11.  

 

První zářijový týden byla zahájena fotbalová sezóna 2012/2013 a háječtí fotbalisté do ní vstupují se statutem krajského střediska mládeže, podporovaného PFS. V první den tréninku fyzicky  napadl sekretář FK Dukla Jižní Město o.s. pan František Jíra malé fotbalisty Hájů trénující na travnaté ploše areálu Schulhoffova. Následujícího dne se na šedesát dětí ve věku 5 a 6 let , při svém vůbec prvním tréninku, tísnilo v kleci malého hřiště s umělým povrchem. Na travnaté ploše vybudované pro děti Jižního Města souběžně absolvovali svůj trénink dorostenci akciové společnosti Dukla Praha a.s. registrované na Praze 6.

Agresivní způsob jednání zaměstnanců FK Dukla Jižní Město o.s. zřejmě souvisí s tím, že toto účelově založené sdružení má nesnadný úkol zajistit prostory  a potřebný počet dětí pro vykázání mediálně presentované činnosti v neziskové oblasti, na jejíž zajištění bylo ze státních dotací a obecního rozpočtu uvolněno nadstandardní množství investičních finančních prostředků.

Pro rodiče, zejména nově příchozích dětí, je využití areálu Schulhoffova a též lebedou zarostlé travnaté hřiště areálu K jezeru záhadou. Vše souvisí se vším, bez znalosti souvislostí to však pochopil nelze. Pokusím se proto krátce reagovat na množství dotazů a popsat jak došlo k tomu, že děti z Hájů mají ve své vlastní obci zatím stále ještě omezené možnosti sportování na sportovištích, které pro ně FC TJ Háje vybudoval bez přispění radnice MČ Prahy 11.

            Na samém počátku bylo úplně náhodné setkání starosty Mgr. Dalibora Mlejnského (dle jeho vyjádření na tiskové konferenci Dukly Praha a.s.) s panem Martinem Lafkem, spolumajitelem firmy Albresa S.A., s.r.o., která odkoupila akcie, v roce 2007 založené, marketingové společnosti Dukla Praha a.s. a stala se jejím majoritním vlastníkem. Slovo dalo slovo a v roce 2008 byl mediálně představen společný záměr vstupu akciové společnosti Dukla Praha a.s. na Jižní Město. Záměr byl neprodleně realizován i přes skutečnost, že vlastní obsah mediálně presentovaného projektu nebyl nikde zveřejněn a nikde na oficiálních stránkách není k dispozici. Spoluautorka projektu, paní ředitelka MŠ Mírového hnutí paní Hana Lisenová Zimová, která se rozhodla tento společný projekt jako první podporovat, na moji žádost (prostřednictvím reakce na její článek v Klíči) o poskytnutí a zaslání tohoto materiálu, nereagovala. Ve veřejně dostupných zápisech a usneseních z jednání Zastupitelstva a Rady MČ není o projednání a schválení projektu, do kterého byly vloženy miliony korun, ani zmínka.

            Příchod akciové společnosti Dukla Praha a.s. znamenal veliký zásah veřejnému zájmu v oblasti zájmové fotbalové výchovy dětí na Jižním Městě, kterou do té doby zajišťovala místní  sdružení, TJ Chodov o.s., FC Háje JM o.s, Háje SOS o.p.s., FK Jižní Město o.p.s., Inferno Praha Chodov o.s., FC Folprecht o.s. a Optimum Sport s.r.o.

            Vstup Dukly a.s. na Jižní Město byl impozantní. Do mediální a reklamní kampaně bylo vloženo obrovské množství finančních prostředků. Presentaci projektu nazvaného Návrat ke hře ! zajišťoval regionální zpravodaj KLÍČ a billboardy, rozmístěné po celém sídlišti. Dlouhé týdny jsme usedali na panem Josefem Masopustem oblepené lavičky, ve stínu billboardů v nadživotní velikosti s panem starostou ve společnosti veřejnosti známých fotbalistů podporujících sport na Jižním Městě.

            Již první kroky podpory sportu přinesly zásadní změny ve vlastnických majetkových poměrech a v nájemném využití sportovních ploch na Jižním Městě. Na část pozemků sportovních areálů ve vlastnictví hlavního m. Prahy si obec vyžádala, a následně od města dostala, svěření do své správy. Na školách proběhly nečekané kontroly a audity. Sportovní areály při ZŠ Květnového vítězství, Campanus a Mikulova dostaly s okamžitou platností nové ředitele škol.

Sportovní areál Hrabákova při ZŠ Pošeptného byl vypovězen dosavadnímu nájemci fotbalistům TJ Chodov a stal se sídlem Sportovní Jižní Město o.p.s., společnosti založené a ovládané MČ a řízené místostarostou Ing. Evou Štampachovou.  

Sportovní areál při ZŠ Mikulova byl vypovězen občanskému sdružení Inferno a po jeho násilném převzetí ho dostala do užívání společnost Time4sport. Společnost Time4sport dostala do užívání pozemky a stavbu v ulici Stachova, za účelem jejího využití jako základny pro děti a klubovnu.

Sportovní areál při ZŠ Ke Kateřinkám byl MČ pronajat na 30 let akciové společnosti Dukla Praha a.s. a radnicí byly uvolněny prostředky na výkup části jeho pozemků zatížených restitucí.

Hřiště TJ Chodov ve Volkovově ulici bylo TJ pronajato Dukle Praha a.s., travnatá plocha se stala základnou pro ligový tým žen, který v zájmu naplnění podmínek pro vznik sportovního střediska, přešel pod Duklu Praha a.s. z Pankráce.

Sportovní areály FC TJ Háje, zajišťujícího dlouhodobě bez přispění obce provozní podmínky pro největší počet dětí, dopadly nejhůře. Nečinností zastupitelů přišly děti o hlavní travnatou plochu areálu K jezeru nad hostivařskou přehradou. Následovala účelová výpověď z nájmu areálu Schulhoffova, rozhodnutím místostarosty Luďka Zítky schválené násilné převzetí areálu bezpečnostní firmou ABL a následné předání areálu Dukle Praha a.s..

V roce 2010 následovala výpověď bez udání důvodů z parkoviště, provozovaného FC TJ Háje od roku 1996 na základě smlouvy uzavřené s Magistrátem hl. m. Prahy za účelem zajištění provozních nákladů areálů K jezeru a Schulhoffova.  

            Jako na dobytém území se pohybuje v oblasti provozování sportovišť na Jižním Městě obchodní společnost Dukla Praha a.s. s požehnáním radnice již od roku 2008. Bez jakékoliv komunikace a ve stylu vítěz bere vše, za aktivní podpory společností založených a ovládaných radnicí, Jihoměstská majetková a.s. řízená panem Luďkem Zítkou a Jihoměstská parkovací a.s., řízená předsedou představenstva Janem Gabrielem.

Koncem roku 2010 již zcela otevřeně praktikuje v oblasti výchovy dětí PR praktiky, vedoucí k ovládnutí trhu se sportem a výchovou dětí. Tedy trhu, který na Jižním Městě účelově nastavilo samo vedení radnice odsouhlasením „Strategie rozvoje sportovně-společenského prostředí na území městské části Praha 11“.

            Dalším krokem realizace společného projektu, po převzetí sportovních areálů, byla jejich opětovná rekonstrukce. Finanční prostředky uvolňované z rozpočtu MČ a přidělené na dotacích Magistrátem hl. m. Prahy, jsou určeny pouze neziskovému prostoru. Za účelem možnosti čerpání dotací jsou na Praze 11 zakládány další, po Sportovní Jižní Město o.p.s., nezisková sdružení napojená na společný projekt, Dukla Jižní Město o.s., Time4sport o.s. a Dukláček o.s..

            Sdružení FK Dukla Jižní Město o.s. bylo založeno a je vedeno lidmi, kteří zneužili zkušenosti ze svého působení v FC Háje ve prospěch akciové společnosti Dukla Praha a.s.. Nám neznámou právní formou bylo na FK Duklu Jižní Město o.s. přejmenováno dosavadní občanské sdružení Football Club Inferno působící, od založení v roce 2003 do násilné výpovědi z nájmu, v areálu ZŠ Mikulova. Dukla přebrala hráče zaniklého subjektu.

Sdružení Dukláček o.s. bylo založeno přejmenováním, v roce 2007 založeného místního sdružení Lacrosse Club Inferno Praha o.s., se sídlem též v areálu ZŠ Mikulova. Inspirací byl zřejmě na Praze 6 založený Dukláček-Aritmáček.

Sdružení Time4sport, se sídlem při ZŠ Mikulova, bylo zaregistrováno v roce 2008 a je ovládáno panem Martinem Lafkem, předsedou představenstva Dukly Praha a.s. a Petrem Voženílkem, členem správní rady Dukly Praha a.s., jinak též členem nejvyššího fotbalového orgánu VV FAČR, jehož členem je též předseda dozorčí rady Dukly Praha a.s. pan Jindřich Rajchl.

            FC TJ Háje již čtvrtým rokem zajišťuje provozní činnost jedné z největších základen fotbalové výchovy dětí v Praze v podmínkách právní nejistoty a odmítání komunikace a jakýchkoli jednání ze strany MČ Praha 11. Musí se vyrovnat s neustávající snahou zastupitelů MČ Praha 11 o ekonomickou likvidaci úspěšné činnosti hájeckého fotbalu. Skutečné důvody tohoto postupu obce proti vlastním dětem jsou nejasné.  Jde zřejmě o souběh více zájmů a můžeme pouze spekulovat zda jde, o vstřícnost obce k záměrům developerů na výstavbě na pozemcích užívaných FC Háje, o záměry finančních skupin okolo vrcholového fotbalu, realizované prostřednictvím Dukly Praha a.s., o vytváření neziskového prostoru, kam lze směrovat čerpat nadstandardní finanční prostředky ze státního a obecního rozpočtu, o investování finančních prostředků pro jejich budoucí komerční využití nebo o prosazování osobních zájmů ze strany zastupitelů působících v akciových společnostech založených MČ. Osobní a lidské selhání bývalých hráčů a činovníků FC Háje Martina Lafka a Petra Sýkory, realizujících si na Jižním Městě své soukromé zájmy je pak prokazatelné.

            Dnes již je zřejmé a prokazatelné i to, že obchodní společnost Dukla Praha a.s. si na JM za podpory zastupitelů  řeší zejména vlastní prostorové problémy ligového profesionálního klubu z Prahy 6 a čerpání státních a obecních finančních prostředků, prostřednictvím jí zde zakládaných neziskových organizací. Její ambice a ani zřejmě neomezené finanční možnosti však nemohou nahradit manažerská pochybení jejího počínání v neziskovém prostoru.

Neschopnost spolupracovat a komunikovat s místními subjekty nahrazuje silou a pasivně spoléhá na podporu místní samosprávy. Ve spojení s ní získává nadstandardní výhody a možnost realizovat zde své investiční  záměry, bez nutnosti respektovat základní předpisy pravidla a zákony platné zejména v oblasti stavební a majetkoprávní. Jejím hlavním zájmem je ve spolupráci s MČ získané a proinvestované prostředky komerčně zúročit a nebere přitom ohled na potřeby zdejšího veřejného prostoru a na zájmy dětí, kterými se zaštiťuje. 

            Marketingový přístup jen těžko nahradí práci desítek lidí, kteří s dětmi na Jižním Městě dlouhodobě pracují. Objíždět s reklamními materiály MČ, dárky a propagačními plakáty Dukly a.s. mateřské školky na Jižním Městě, za účelem získání členské základny, je v oblasti neziskových služeb přinejmenším neobvyklé. Zejména když forma reklamy ligové Dukly na těchto náborových akcích by se dala posoudit jako zneužívání dětí ve prospěch propagace soukromé firmy. Zneužívána je tak i vstřícnost radnice k prosazování obchodních zájmů profesionálního klubu z Prahy 6.

            Hon na děti je nedůstojný jména historické fotbalové Dukly Praha a také lidí, z dob největší slávy tohoto armádního klubu, kteří se snad v dobré vůli dali propagačně zneužít k podpoře obchodních záměrů  akciové společnosti Dukla Praha a.s..

Při vší úctě k úspěchům historické fotbalové Dukly by měl být její příbramský osud po změně poměrů v roce 89 určitým varováním pro všechny, kteří nemají činnost skutečně odpracovanou. Pro všechny ty, kteří se vezou se na vlně momentální prosperity a nechali se zlákat vidinou zdánlivě jednoduchých řešení. Velká slova předcházející činy je nakonec s největší pravděpodobností, zejména v oblasti veřejného zájmu u dětí, doženou a obrátí se proti nim. A to by mohl nastat problém i pro naší radnici. Násilné potlačení aktivity lidí ve veřejném neziskovém prostoru ve prospěch jednoho subjektu by mohlo vést k nevratnému poškození zájmů dětí a sportující veřejnosti na Jižním Městě.

            Po čtyřech letech se dá již bilancovat. Pokud připustíme v oblasti fotbalové výchovy dětí existenci tržního prostředí, kde jediným ukazatelem úspěšnosti je výsledek, pak lze konstatovat, že dosavadní výsledky postupu radnice jsou více než tristní. Nepočítám-li FC Háje, tak v sezoně 2007/ 2008 zajišťovalo tuto oblast výchovy v 90 000 sídlišti dalších 5 sdružení registrovaných PFS, které do soutěží přihlásily 13 mládežnických celků. Ještě v sezóně 2009/2010 do soutěží tato sdružení přihlásila 11 mládežnických celků.

Vložení desítek milionů do společného projektu MČ a Dukly Praha a.s., který měl zabránit odchodu dětí z Jižního Města za fotbalem do jiných městských částí, přežili pouze fotbalisté TJ Chodov. Ostatní občanská sdružení zanikla nebo byla pohlcena. Do soutěží PFS byly z celého Jižního Města pro sezónu 2012/2013 přihlášeny 3 mládežnické celky TJ Chodov a 4 celky (z toho tři ze zaniklých sdružení) FK  Dukla Jižní Město o.s., sdružení účelově založeného za účelem zastřešení společného projektu MČ Praha 11 a obchodní společnosti Dukla Praha a.s. z Prahy 6.

Argumentace starosty Mgr. Dalibora Mlejnského vedoucí k likvidaci místních neziskových sdružení ve prospěch akciové společnosti Dukla Praha a.s., se tak ukazuje po čtyřech letech jako účelová nebo naivní a nekompetentní.  

Pro srovnání, FC Háje pro sezónu 2012/2013 zajišťuje činnost 15 mládežnických družstev s ročníkovou návazností až do dospělých na úrovni krajského střediska mládeže. V areálu Schulhoffova se stará o padesát dětí, zatím nehrajících soutěže. Má k dispozici jedno hřiště UMT a zbytek travnaté plochy v areálu K jezeru a malou UMT v historicky svém areálu Schulhoffova, ze kterého však dostala letos výpověď a ta je v současnosti předmětem soudního řízení.    

            Uměle vytvořený společný projekt objevil Ameriku, vlámal se do otevřených dveří a odčerpal velké finanční prostředky ze státní a obecní pokladny. V žádném případě nenaplnil sliby dané prostřednictvím médií sportovní veřejnosti.

Indická spisovatelka Arundhati Royová vzpomíná na trik, s nímž se setkala dávno v dětství: Kdosi chodil do cizí zahrady krást mrkev, a aby se to ihned nepoznalo, uřízl horní část kořene i s natí a naoko ji zastrčil zpět do záhonu. Trvalo pak ještě nějakou dobu, než nať viditelně zvadla, a bylo jasné, kolik uhodilo. Mezitím byl ovšem zloděj dávno v trapu. Hra na slepého spotřebitele se hraje následovně: Spotřebiteli je předvedena zahrada se záhony, z nichž čouhají natě bez kořenů, s cílem přesvědčit ho, že se může spolehnout na vlastní podíl na bohaté úrodě.

Ta očekávala návratnost nadstandardní podpory projektu, řádově desítek milionů z obecní pokladny a státních dotací, v podobě zlepšení služeb pro obyvatele Jižního Města, zejména v oblasti využití rekonstruovaných sportovišť pro sportovní výchovu dětí. Nestalo se tak, naopak děti přišly o hřiště a zejména o pro ně určené travnaté plochy.

Travnaté hřiště při ZŠ Mikulova, vybudované sdružením Inferno v roce 2004, bylo po jeho nedobrovolném odchodu zlikvidováno a bylo zde vybudováno hřiště UMT v rámci rekonstrukce areálu v celkovém nákladu cca 25 miliónů korun. Následně bylo prostřednictvím Jihoměstské majetkové a.s. pronajato soukromému subjektu Time4sport. Dnes je využíváno jako tréninkové prostory pro mužstva FK Dukla Praha o.s. z Prahy 6, pro jednorázové grantově podporované akce MČ Praha 11 a částečně pronajímáno.

Travnatá plocha areálu Schulhoffova s automatickou závlahou, vybudovaná sdružením FC TJ Háje v roce 1998 a určená jako základna pro děti do 10 let, byla po násilném převzetí rozšířena pro potřeby velkého fotbalu nákladem více než 20 miliónů korun. Restitucemi zatížené hřiště bylo následně pronajato akciové společnosti Dukla Praha a.s. a je využíváno pro tréninky a zápasy dorostenců a družstva žen Dukly Praha a.s. a částečně pro děti Dukly Jižní Město o.s.. S tímto stavem nesouhlasíme a jsme od roku 2008 v právním sporu s MČ Praha 11.     

Travnaté hřiště areálu K jezeru bylo fotbalistům předáno státem v roce 1985 jako náhrada za původní hřiště FC Háje, které muselo ustoupit výstavbě Jižního Města. Nečinnost MČ v roce 2008 vedla ke ztrátě tohoto hřiště využívaného ve veřejném zájmu, děti tak přišly o hlavní travnatou hrací plochu v areálu K jezeru. Její část získala firma ODDITY a.s., založená v roce 2007, řízená právníky advokátní kanceláře Šachta & Partners a prosazující svůj developerský projekt na přilehlých pozemcích.

Hřiště při ZŠ Pošepného  měla v pronájmu TJ Chodov pro své mládežnické celky. V roce 2005 zde TJ vybudovala hřiště UMT s umělým osvětlením. V roce 2008 dostali fotbalisté výpověď a areál byl opět rekonstruován a předán fotbalistům  FK Jižní Město. Tento oddíl byl založen a radnicí přihlášen do soutěží PFS v roce 2008, jako vlajková loď nově vzniklé Sportovní Jižní Město o.p.s.. Po roce byla činnost malých fotbalistů FK Jižní Město cíleně utlumena. Část dětí odešla z Jižního Města do SK Újezd P4 a na ČAFC a do Kunratic. Zbývající hráči přešli, po likvidaci klubu v roce 2011, pod FK Duklu Jižní Město o.s..

            Na nestandardní a netransparentní jednání našich zastupitelů jsme upozornili na jednání sportovní komise RMČ, kam jsme byli pozváni na základě iniciativy rodičů našich dětí. Pozitivním výstupem tohoto jednání byla žádost o zařazení problematiky TJ Háje do programu jednání ZMČ Praha 11. Náš návrh, podaný za účelem nalezení společného řešení,   však nebyl schválen a nebyl zastupiteli těsným hlasováním připuštěn do programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 11.

            Chtěl bych věřit tomu, že zastupitelé časem najdou odvahu a dojdou k závěru, že společný projekt nenaplnil očekávání jeho iniciátorů, stává se zátěží a je zapotřebí ho po čtyřech letech přehodnotit. Radě MČ se nepodařilo potlačit aktivity občanů své obce v této oblasti veřejného zájmu. Dukla Jižní Město o.s. nesplnila zadaný úkol a neovládla neziskový prostor v oblasti výchovy fotbalové mládeže. Nadstandardní investiční podpora revitalizace sportovních ploch začíná přitahovat nevítaný zájem, a to nejen z hlediska jejich následného využití. Využití školních areálů pro profesionální sport a komerční pronájmy se stává již jen obtížně zdůvodnitelné. Soudy se v případě zatím posledních  podaných žalob přiklánějí konečně již spíše k zájmům dětí. Předseda představenstva Martin Lafek a Petr Voženílek v letošním roce odešli z Dukly Praha a.s. na další štaci, plnit další důležitější úkoly. Snad se blýská na lepší časy.

            Tak jako vždy v minulosti i nadále věříme v nutnost a možnost vzájemné spolupráce  s MČ ve prospěch zájmové činnosti obyvatel JM. S výchovou dětí a s výsledky dobrovolné práce lidí však nelze  z pozice obecní správy obchodovat ani v současnosti nastaveném tržním prostředí. Uděláme všechno pro to, aby se dříve nebo později podpory spolkové činnosti na Jižním Městě, tolik potřebné pro harmonický rozvoj sídliště, ze strany obce dočkaly i její vlastní děti.

     

 


úterý 25.9.2012 | Jan Horník | Přečteno: 5191

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

26.11.2022, 10:10, Kolovraty UMT.
Dukla JM – FC Háje
Starší přípravka A (2012)
26.11.2022, 13:00, Háje UMT.
TJ Praga – FC Háje B
Turnaj
26.11.2022, 17:00, Benešov
Benešov – FC Háje
Starší žáci B (2009)
27.11.2022, 08:30, Háje UMT.
Kunice – FC Háje
Turnaj
27.11.2022, 10:00, Tempo UMT.
Tempo – FC Háje
Mladší dorost
27.11.2022, 12:15, Tempo UMT.
Tempo – FC Háje
Mladší dorost
27.11.2022, 13:00, Říčany
Turnaj – FC Háje
Starší žáci A (2008)
27.11.2022, 15:00, Háje UMT.
FC Háje – Chodov
Starší přípravka A (2012)
30.11.2022, 16:10, Háje UMT.
Zákolany – FC Háje
Turnaj
3.12.2022, 09:00, Horní Měcholupy
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2012)
3.12.2022, 10:00, Smíchov
SK Čechie Smíchov – FC Háje
Starší přípravka B (2013)
3.12.2022, 14:00, Horní Měcholupy
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2013)
3.12.2022, 14:00, Háje UMT.
FC Háje – Vlašim
Starší žáci A (2008)
3.12.2022, 16:00, Háje UMT.
FC Háje – Vlašim
Starší žáci B (2009)
4.12.2022, 10:00, Vyšehrad UMT.
Vyšehrad – FC Háje
Mladší dorost
4.12.2022, 13:00, Háje UMT.
FC Háje – Braník
Mladší přípravka A (2014)
4.12.2022, 14:00, Podolí UMT.
Podolí – FC Háje
Mladší dorost