Provozní informace

Za hranou

Za hranou
Květnové vydání regionálního měsíčníku Klíč přineslo na stránce 5 informaci týkající se provozního zajištění sportovního areálu K jezeru, ve kterém občanské sdružení FC TJ Háje  zajišťuje, od začátku výstavby svého sídliště, sportovní výchovu dětí a mládeže. 

V textu příspěvku pod zn. cis autor sděluje veřejnosti „ Podařilo se vyřešit také problém s fotbalovým hřištěm. Fotbalisté z FC Háje mohou nyní hrát na celé ploše, protože městská část pronajala dosud nevyužívanou část hřiště za symbolické nájemné od soukromé společnosti a nabídla ho k užívání sportovcům z fotbalového klubu."
Vydávání radničního periodika je služba občanům, která je poskytována obcí a hrazena z rozpočtu obce. Smyslem vydávání radničních periodik je informovat občany obce o aktuálním dění v obci, přičemž platí, že tyto informace musí být objektivní a vyvážené. Požadavek objektivity a vyváženosti obsahu radničních periodik lze dovodit ze zákona o obcích.
Redakcí zveřejněná informace v tomto rozsahu je proklamací, veřejným prohlášením vzdáleným od skutečného stavu, který tak zůstává širší veřejnosti skrytý. Pro naplnění požadavku vyváženosti proto jako dotčený subjekt doplňujeme následující skutečnosti.

V roce 2008 došlo  záměrnou nečinností MČ  ke ztrátě části pozemku  v areálu K jezeru nad hostivařskou přehradou. Neoprávněnou, nezákonnou nečinností MČ narušila princip důvěryhodnosti a spolehlivosti veřejné správy. Porušila též zásady ochrany práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů FC TJ, odpovědného za provozní zajištění sportovní činnosti.  Výkon veřejné správy se neprojevil tam, kde by dle zákona měl být uplatněn a byla porušena zásada jednání ve veřejném zájmu.
Děti tak přišly o část hlavní travnaté hrací plochy v areálu provozovaného FC TJ, kterou získala firma ODDITY a.s. odkupem části pozemku travnatého hřiště od soukromého vlastníka, který se nečekaně přihlásil o pozemek v roce 2002. Následovalo projevení zájmu o pozemky celého areálu K jezeru ze strany této developerské firmy, založené právníky advokátní kanceláře Šachta & Partners (dnes MSB Legal v.o.s.) v roce 2007, se sídlem na Kypru, zastupované členem správní rady Mgr. Davidem Michalem a prosazující svůj developerský projekt na areálu přilehlých pozemcích. Po následných jednáních FC TJ odmítl společnou nabídku MČ Praha 11, ODDITY a.s. a marketingové firmy Dukla Praha a.s. na uvolnění pozemků celého areálu K jezeru pro ODDITY a.s., výměnou za podnájemní smlouvy ve školních areálech Schulhoffova a ZŠ Ke Kateřinkám, které byly pronajaty MČ Praha 11 akciové společnosti Dukla Praha a.s., založené v roce 2007.

Radniční periodika, která jsou volně distribuována do poštovních schránek občanů města, spadají pod režim tiskového zákona. Jestliže bylo prostřednictvím periodika, s nákladem 41 000 výtisků a bezplatnou distribucí, uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, zakotvuje tento zákon právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Neuveřejní-li vydavatel odpověď nebo nedodrží-li podmínky pro uveřejnění odpovědi stanovené zákonem, rozhodne o povinnosti uveřejnit odpověď na návrh osoby, která o její uveřejnění žádala, soud.
Po pěti letech nezájmu je zveřejnění zavádějící informace o vyřešení problémů ve veřejnoprávním prostoru a klamavého textu pod fotografií, bez ověření názoru těch, kteří jsou v textu dotčeni, pro nás nepřijatelná. Redakce Klíče má mít veškeré uvedené skutečnosti ověřené a být schopna zdůvodnit své rozhodnutí podílet se na podpoře manipulace s veřejným míněním. V opačném případě je povinna zveřejnit reakci dotčeného občanského sdružení v příštím vydání zpravodaje.

Na téže stránce oslovuje starosta Dalibor Mlejnský sportovce a rodiče, jejichž děti svojí nečinností připravil na šest let o travnatou plochu, otevřeným dopisem „ Vážení rodiče, milí sportovci, dovolte mi, abych vás informoval o rozhodnutí městské části Praha 11, které se snaží o podporu fotbalových nadějí klubu FC Háje“. Kromě ujištění, že nemá v úmyslu vyvracet účelové zprávy o svých zájmech, v textu dále uvádí „Malí fotbalisté trénovali a hráli jen na pozemku TJ Háje. Druhá část zarůstala vysokou trávou. Děti tam fotbal nehrály, protože fotbalový klub nebyl ochotný přistoupit ani na symbolické nájemné, které po něm chtěl soukromý vlastník pozemku. Do patové situace, na kterou doplácely zejména děti, vstoupila v jejich zájmu městská část."
Toto sdělení je nepravdivé a zadává podnět pro právní posouzení  skutečnosti, zda se autor textu vědomě nedopustil poškozování dobrého jména právnické osoby, a zda tím nedošlo k účelovému zneužití postavení veřejného činitele. V dopise rodičům rezignoval na elementární zásady slušnosti a je na místě důrazné připomenutí povinnosti, řídit se a vycházet při výkonu veřejné správy ze zásad etického kodexu veřejného činitele.

Základními zásadami, jakož i hodnotovými kriterii při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a etický výkon práce, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu. Veřejný činitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Neuvede vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by zamlčel příslušnou informaci. V zájmu racionality výkonu správy uplatňuje pravomoci způsobem, který nevede k absurdním výsledkům.

Pan starosta, jehož působnost v oblasti sportu byla rozhodnutím RMČ ze dne 9.4.2014 převedena na místostarostu MČ, považuje vysvětlování zaručených informací veřejnosti za zbytečné. Takový postoj ve veřejnoprávním prostoru si FC TJ nemůže dovolit. Naopak je naší povinností, v zájmu racionality výkonu obecní správy, poukazovat na účelové jednání vedení MČ a pokusit se argumenty narušit efekt přihlížejících, tedy těch na které je mediální   manipulace na 80 000 sídlišti zaměřena. 

V přílohách proto nabízíme trochu jiný pohled než který je radničním periodikem Klíč veřejnosti předkládán. 1/ fotbalové hřiště před tím, než Praha 11 svoji nečinností připravila fotbalisty Hájů o travnatou plochu. 
2/ stav travnaté plochy po dobu dlouhých 6 let.
3/ hřiště FC TJ po revitalizaci den 28.4.2014      
4/poslední korespondence ze strany ODDITY a.s. 
5/ článek Deníku   
6/ článek MFdnes 
7/posila pro stávajícího poradce starosty Petra Sýkoru z Dukly JM ve věci, v článku vyřešených, problémů s hřištěm FC TJ
8/ zpravodaj Klíč 5/2014  
9/ sportovní činnost FC Háje Jižní Město 
10/ provozní informace 

Není to poprvé kdy je zneužit prostor radničního veřejného média pro podání informací, vedoucích ve svém důsledku k ovlivnění názoru veřejnosti. Tento postup považujeme, se znalostí skutečností, jež jsou vedení radnice známy, za vytváření nezákonné nerovnosti vedoucí k zajištění životního prostoru na Jižním Městě pro převážně komerční účely.

V ustanovení § 38 zákona o obcích se uvádí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Účelně a hospodárně tedy musí být vynakládány i peníze při vydávání radničních periodik s tím, že jejich obsah by měl být v souladu se zájmy obyvatel obce, nikoliv se zájmy a presentací jednotlivých zastupitelů či akciových společností.

Časopis veřejnoprávní služby, který je chráněn před komerční konkurencí a má jako měsíčník neomezený časový prostor k ověření objektivity příspěvků, zveřejněným obsahem celostránkové proklamace názorně předvádí jak malou pozornost věnuje původu a pravdivosti jednotlivých informací, tomu kdo informaci podává a proč svá sdělení šíří netransparentním a často reklamním způsobem. Redakce Klíče neuveřejnila příspěvek starosty Mlejnského na straně 22  zpravodaje, vyhrazené dle znění tiráže příspěvkům zastupitelů, které nevyjadřují názor vydavatele. V této věci se proto obracíme na Ing. Simonu Klimakovskou, tajemnici MČ Praha 11.
Jsme toho názoru, že v zájmu obce musí být nestranné informování občanů o dění na Jižním Městě a aktivitách členů samosprávy, včetně těch opozičních, aby si občané v nadcházejících volbách mohli zvolit zastupitele, kteří budou jejich obec v budoucnu nejlépe spravovat.


čtvrtek 15.5.2014 | Jan Horník | Přečteno: 7149

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Předpřípravka A (2017)
22.6.2024, 09:00, Háje - Turnaj JVL
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka A (2015)
22.6.2024, 09:00, Háje - Turnaj JVL
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka B (2016)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci B (2012)