Provozní informace

Náš domov……..

Náš domov……..
Kvalita a výkonnost veřejné správy je jen obtížně měřitelná, nelze zde použít měřítko zisku a nezná slova úpadek a likvidace. Kritériem úspěchu pro ní není výkonnost. Neúspěchem politika není to, že nedosáhl požadovaných výsledků, ale to, že nebyl znovu zvolen. Konečným cílem úsilí politika je ve valné většině znovuzvolení. Jednou za čtyři roky je zákonem přinucen vzít v úvahu veřejné mínění a pokud není správně nastaveno musí zasáhnout. Naklonit ho na správnou stranu. Za každou cenu. Jde o moc. Zde se dostávám k meritu článku.

V srpnových dnech byla distribuována do schránek obyvatel Jižního Města osmistránková propagační brožura představující kandidáty nově založené politické strany Jižní Město – náš domov. V této souvislosti čelím mnoha dotazům na vstřícný postoj FC TJ Háje Jižní Město k subjektu, který na prvním místě kandidátky představuje současného starostu MČ Dalibora Mlejnského a na místě druhém Petra Sýkoru, jeho poradce pro sport. Je všeobecně známo, že dlouhodobě nesouhlasíme s politikou obou jmenovaných pánů v oblasti sportovní výchovy mládeže a důrazně kritizujeme jejich propojení s byznysem. Dotazy jsou proto směřovány na důvody nečekaného zastoupení FC TJ Háje na kandidátce tohoto subjektu osobou pana Milana Lisého, v tomto propagačním materiálu pracovně zařazeného na pozici vedoucího mužstva FC TJ Háje. Po zkušenostech s mediálními praktikami starosty MČ je zřejmé, že ani v tomto případě nejde o omyl nebo politování hodný překlep autorů materiálu. Jde o cílenou manipulaci s veřejným míněním.  Jak pan Lisý, tak oba jmenovaní podrobně znají problematiku provozního zajištění fotbalu na Hájích a nemohou nevědět, že pan Lisý není a nikdy nebyl členem FC TJ Háje. Z pozice statutárního zástupce občanského sdružení FC TJ Háje Jižní Město důrazně odmítám uvedení této nepravdivé informace v masově rozšiřovaném propagačním materiálu, ale to je asi tak vše, co mohu v této věci učinit. Dokonáno jest, obyvatelům se dostalo potřebné informace. http://fc-haje.cz/clanek/1962-za-hranou/

Nemohu se zbavit nedefinovatelného pocitu rozladění z názvu nové politické strany, Jižní Město – náš domov, ve spojení s jmény Dalibor Mlejnský, Petr Sýkora, Rostislav Korbel, Hana Lisecová-Zimová, Tomáš Novotný. Stopy jejich působení v oblasti sportovní zájmové činnosti nelze jen tak  přejít. Ve výše uvedeném propagačním materiálu výše jmenovaní představují priority této, jimi na jaře roku 2014, založené politické strany. Vedle obvyklých, všemi standardními stranami nabízených témat, jsou tři, které mě přiměli sednout a napsat tento článek. Jednotlivé odstavce devíti zde občanům předkládaných priorit jsou snad symbolicky nadepsány modrou barvou.

Již první priorita nabídnutého programu Chceme radnici pracující pro lidi s textem „Chceme radnici, která bude otevřená a půjde občanům naproti. My jsme tu pro vás, nikoli vy pro nás. Povedeme dialog s občany a smysluplné náměty budeme převádět do praxe“ je silně zneklidňující. Sdělení, že v případě zvolení tu opět na otevřené radnici nebudeme existovat pro námi zvolené zástupce, není dobrou zprávou. Též představa, že naše náměty budou podrobeny testu smysluplnosti výše jmenovanými kandidáty na správu obce, našeho domova, není příliš povzbudivá. Vnímám tento text jako opakování minulých chyb a fatální nepochopení nebo účelové nerespektování zákonitostí fungování pro občany dobré územní samosprávy. Veřejnou správu nemusí bezpodmínečně vykonávat jen volený subjekt územní správy, ale i jiné, ze zákona neoznačené jako správní úřady nebo orgány územních samosprávných celků. Mezi tyto patří nezisková sféra, některé soukromé subjekty nebo poskytovatelé různých sociálních služeb. Občanská sdružení spravují soukromoprávní záležitosti a nejsou vyloučena ze správy veřejných záležitostí. Funkce regulativní a mocenská veřejné správy přistupují jaksi navíc a vycházejí ze zákona.

V další z priorit, Grantové systémy pro školství, sociální oblast, sport a kulturu, se zpracovatelé ani náznakem nezmiňují o nutnosti změny současným vedením nastaveného systému grantové podpory v oblasti sportu, kam byly směrovány největší finanční objemy. Je prokazatelné, že původní myšlenka přímočaré pomoci veřejně přínosným projektům vzala na Jižním Městě za své. Z grantů se stal byznys a zrod projektů se částečně přesunul do prostoru vedení radnice a grantových komisí. Granty přestaly být prostředkem, staly se cílem. Místo postupu „máme zajímavý projekt, pokusme se získat grant“, se začal objevovat i opačný směr „máme možnost získat grant, tak jaký uděláme projekt“. Současné nastavení přidělování dělí organizace na ty, kterým pravidla vyhovují a umožňuje jim to fungování, a na ty druhé, kteří bývají vyselektováni. Skupinám vyvolených zajišťuje grantogracie fugování bezrizikové a především ti, kteří se chovají šetrně a odpovědně jsou naopak vystaveni riziku a přímo existenční nejistotě. Ti, kteří se musí obejít bez grantů, jsou konfrontováni s cenami, které jsou systémem uměle vyšponovány. Navíc jsou v nekalé konkurenci. Zejména v mediální oblasti. Grantové podpoře si lze snadno navyknout. Důsledkem je pomalá, ale jistá stagnace v podporované oblasti. Tím, že nasypeme peníze vybraným organizacím, umožníme sice aby něco vzniklo, ale problém přetrvává. Navíc mizí nutnost ho vůbec řešit. Je zarážející, kolik lidí předpokládá, že sport nemá šanci přežít bez dotací. Je-li tomu tak, je třeba především odstranit pravou příčinu a věci řešit ne náhodně, ale systémově.

Třetí priorita o které se chci zmínit je uvedena v programovém materiálu jako poslední, následuje již jen pozvání k volbám a poděkování za odevzdané hlasy od lídra kandidátky politické strany Jižní Město – náš domov Dalibora Mlejnského, současného starosty MČ Praha 11. Je nadepsaná též modře Důraz na možnost čerpání finančních zdrojů z EU. Zde se uvádí „ Praha jako bohatý region může evropské dotace využívat jen v omezené míře, přestože Praha 11 za poslední roky byla významným příjemcem dotací z EU. I nadále se na jejich maximální využití zaměříme“. Nově založená strana se tímto přihlásila k systému spravování věcí veřejných, nastavenému současným vedením před osmi lety, v roce 2006. Systému, který umožnil v oblasti sportu, kromě jiného, zcizení ve veřejném prostoru dosažených výsledků samostatně hospodařícího, na MČ nezávislého sdružení FC TJ Háje, ve prospěch obchodních subjektů závislých na sponzorských darech, komerčních pronájmech zcizených sportovišť na Jižním Městě a parazitujících na dotacích z veřejných zdrojů. V neprospěch obyvatel své obce. Toto konstatování lze podrobně dokladovat na výsledcích realizace společného projektu akciové společnosti Dukla Praha a.s. z Prahy 6 a vedení MČ na využití areálů Mikulova a Schulhoffova, který byl prokazatelně vymyšlen účelově, bez skutečné snahy řešit problematiku zajištění sportovní výchovy dětí a mládeže na Jižním Městě. Takovéto jednání ve veřejném prostoru nese znaky systémové korupce a nelze ho tolerovat.

Zásadní problém systémové korupce je v realizaci projektů, které jsou koncipovány jenom proto, aby určité subjekty nebo skupiny subjektů realizovaly projekty, které jsou zbytné nebo, které lze realizovat organizačně i věcně zcela jiným způsobem. Jedná se zpravidla o investiční projekty s vysokými výdaji z veřejných zdrojů. Projekt je mediálně prezentován tak, že přinese značné výhody. Proklamovaná výhodnost se po čase v praxi a ve světle dalších informací rozplývá do zisku různých firem a organizací. Je to zákonem ošetřený systém, kdy dochází k přesunu kompetencí na soukromé subjekty, které na něm finančně vydělávají a profitují na rozdělování veřejných prostředků.  http://fc-haje.cz/clanek/1350-podpora-sportu-na-jiznm-meste/

Zájem developerů a marketingových společností, které se prostřednictvím sportu snaží odčerpat státní prostředky uvolněné do sportu, má na Jižním Městě zatím zelenou. To však neznamená, že bychom se neměli snažit zvrátit současné poměry a vrátit zájmové sportování dětí z komerční oblasti zpět do oblasti výchovy a prevence negativních jevů na našem sídlišti..

Žijeme v mediálním světě. Dříve jsme se definovali převážně tím, co jsme postavili. Dnes marketingové firmy dokáží věrohodně veřejnosti presentovat i to co se nepostavilo, mediálně zaměnit záměr za skutečnost a přesvědčivě vyvolat dojem již zkolaudované stavby. Z mediálního poklopu lze jen obtížně uniknout. Stará paní, se kterou sdílím 36 let společnou chodbu v paneláku, s výtiskem Klíče v ruce velebí našeho pana starostu, stará se o nás, má rád děti, soucítí se starými lidmi a navíc je to fešák. A jak krásně opravil ty staré paneláky. Nebudu jí kazit radost, ani bych neuspěl, přišla právě po nově vybudovaném zkracovacím chodníčku s nastříkanou informací „Tento chodník pro vás vybudovala MČ Praha 11“. Je to jistě chvályhodné, informovat občany o tom, že několika miliardové investiční dotace náš pan starosta využil ve prospěch obyvatel své obce. Škoda, že slušnost nám nedovolí pověsit na náš nově zateplený panelák nápis „ Tento dům byl opraven z prostředků jeho obyvatel v roce 2012 s pomoci úvěru, který bude splácen do roku 2022“.     

Stojíme dnes před komunálními volbami na důležité křižovatce a je jen na nás kudy se vydáme. Je zapotřebí vyjádřit podporu zástupcům těch subjektů, které uskutečňují projekty bez zneužití podpory z veřejných zdrojů. Apelovat na veřejné instituce, aby v maximální míře usnadnili realizaci záměrů, které nejsou dotovány z veřejných zdrojů a jsou úspěšné. Přimět příjemce grantové podpory k transparentnosti a zamezit zneužívání snadno dosažitelných prostředků. Je třeba požadovat na nově zvolených zastupitelích samosprávy realizaci změn v současnosti nastavené správě věcí veřejných. Požadovat na radnici více skutečné práce na vytváření transparentního dotačního systému a komunikačního modelu, který by nerozděloval, ale naopak spojoval subjekty působící ve veřejném prostoru. V prostoru nás všech, kteří považujeme Jižní Město za svůj domov.


středa 10.9.2014 | Jan Horník | Přečteno: 5886

Další články