Provozní informace

Rok po volbách...

Rok po volbách...

Chobotnice.

V textu článku, Chobotnice z Jižního Města vysává radniční peníze, uveřejněném  dne 11.11.2015 na webových stránkách politické strany Jižní Město – náš domov, jeho autor pod titulkem Parkoviště straníkům za hubičku, podává informaci o provozu parkoviště při ulici Gregorova.  Příloha 1

Parkoviště straníkům za hubičku.

V roce 2011 vypověděla radnice Prahy 11 smlouvu Fotbalovému klubu TJ Háje Jižní Město na od města pronajatý pozemek Gregorova, sloužící jako placené parkoviště. Chtěla totiž vypsat nové transparentní výběrové řízení, protože díky průzkumu trhu věděla, že za pronájmem může získat výrazně víc peněz do městské kasy. I když se fotbalový klub TJ Háje Jižní Město proti výpovědi bránil, výpověď nakonec zůstala právoplatná. Přišly volby, a i přestože výpověď byla soudem uznána za platnou, Horníkův klub využívá bez jakéhokoli právního důvodu parkoviště do dnešního dne. Město tak prakticky sype do Horníkovi kapsy 200 – 300.000 korun, které by dostalo za tržní nájem od jakéhokoli jiného nájemce. V dopise pražskému magistrátu z 18.11.2013 navíc Horník deklaruje, že veškerý zisk z tohoto parkoviště slouží výhradně k financování činnosti sportovního klubu. Tuto skutečnost však nikdy nedoložil.

Kvůli podezření ze spáchání několika trestných činů, včetně zneužití pravomoci veřejného činitele, podal na současné vedení radnice trestní oznámení i bývalý starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský“.

Vlastní článek nechávám bez komentáře. V případě, že se výše uvedený odstavec týká mé osoby, považuji za nutné upozornit autora článku na skutečnost, že „Horník“ nevlastní žádný fotbalový ani jiný klub, jako zaměstnanec je od roku 1994 statutární zástupce organizace FK Háje Jižní Město, z.s., provozující předmětné parkoviště od roku 1995. U této organizace lze již z názvu odvodit, že se nejedná o politickou stranu, je sdružením občanů, dle nového občanského zákoníku zapsaným spolkem. Jeho historie sahá do roku 1930 a je neodmyslitelně spjata s fotbalem na Jižním Městě. V zájmu objektivity a vyváženosti poskytovaných informací je potřebné seznámit veřejnost s textem dopisu, na který odkazuje ve výše uvedeném textu autor článku, zaslaného statutárním zástupcem FK TJ Háje magistrátu hl. města Prahy dne 18.11.2013. 


FC TJ HÁJE Jižní Město


Magistrát hlavního města Prahy

kancelář ředitele

Mariánské nám. 2


110 01 PRAHA 1

V Praze dne 18. 11. 2013

Věc : přijetí opatření k zabránění protiprávního jednání RMČ Praha 11 na pozemcích číslo 1208/1, 1208/9, 1208/10, 1208/23 v k.ú. Háje a pozemku č. 3336/75 v k.ú. Chodov ve vlastnictví MHMP a svěřených do správy MČ Praha 11 – oznámení, stížnost, žádost

Jako statutární zástupce občanského sdružení FC TJ Háje Jižní Město (dále FC TJ),podávám v zastoupení občanského sdružení stížnost na postup MČ Praha 11 (dále MČ) dle ustanovení §175 zákona č. 500/2004 Sb.. Důvodem stížnosti je nenaplnění podmínky účelnosti a hospodárnosti využití svěřených pozemků dle ustanovení zákona o obcích v §38 čl.1 resp. zákona 131/2000 Sb.v §35 čl.1 a nerespektování ustanovení zákona o obcích v §2 čl.2 resp. zákona č. 131/2000 Sb. v §2 čl.2 při realizaci projektu revitalizace sportovního areálu Schulhoffova 844 a ve věci výpovědi pozemků parkoviště Gregorova. Ze strany MČ došlo prokazatelně k poškození zájmů veřejnosti, zajišťovaných dlouhodobě občanským sdružením FC TJ za podpory Magistrátu hl. města Prahy (dále MHMP).

V areálu Schulhoffova vybudovalo FC TJ bez přispění MČ mládežnickou základnu pro sportovní výchovu dětí do 10 let věku, respektovanou v celé fotbalové Praze. Má vybudován lety prověřený systém provozního zajištění sportovních areálů, zkušenosti a dobré výsledky. Pro zajištění své činnosti a ekonomické stability provozu areálu provozuje na pronajatém pozemku hlídané parkoviště Gregorova. Pozemek byl neziskové organizaci pronajat, vlastníkem pozemku MHMP na základě výběrového řízení, v roce 1995. FC TJ na něm vybudovalo parkoviště a ve vedlejší hospodářské podnikatelské činnosti zde zajišťuje nepřetržité hlídání stálých stání osobních automobilů pro obyvatele JM. FC TJ se pronajímateli MHMP zavázal výnosy z provozování parkoviště využívat výhradně pro podporu tělovýchovné činnosti, která slouží ku prospěchu stovek dětí žijících na Jižním Městě. Tento svůj závazek FC TJ beze zbytku plní a veškeré finanční prostředky získané z provozu parkoviště od roku 1995 plně využívá na pokrytí provozních nákladů sportovních areálů Schulhoffova a K jezeru, kde provozně zajišťuje pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže.

Od roku 2008 je FC TJ nuceno soudně bránit svá práva na zajištění své stanovami dané činnosti ve prospěch obyvatel svého sídliště. Čelí nátlaku MČ, která do svého vnímání sportu jako tržní kategorie násilně vtáhla i sportovní výchovu mládeže na úrovni spadající do oblasti prevence a právní ochrany dané Úmluvou o právech dětí.

K areálu Schulhoffova :

V roce 2008, pod záminkou bezpečnosti a zkvalitnění služby veřejnosti, vypověděla MČ nájemní smlouvu na pozemky areálu Schulhoffova, uzavřenou s FC TJ v roce 2002. Pozemky, se sportovišti vybudovanými z prostředků FC TJ, následně pronajala marketingové společnosti FK Dukla Praha a.s., založené v roce 2007 a realizuje zde nevynucený investiční projekt odčerpávající finanční prostředky z veřejných zdrojů a prostředky uvolněné na základě žádosti o grant MHMP. Schválení a obsah tohoto mediálně presentovaného projektu, do kterého byly vloženy miliony korun z veřejných zdrojů, není ve veřejně dostupných zápisech a usneseních z jednání ZMČ a RMČ dohledatelný. Rozpočet MČ je korigován nejasnými rozpočtovými opatřeními, která spolu s neoprávněně čerpanými dotacemi, ze strany spřízněných subjektů, umožňují financovat tuto rozpočtově neplánovanou investiční akci na pozemcích, které jsou ve vlastnictví MHMP a byly svěřeny do užívání MČ usnesením ZMPH č.29/97 ze dne 30.5.1997. (příloha č. 1)  

Rada městské části Praha 11 je od roku 2008 propojena, prostřednictvím jí ovládaných subjektů Sportovní Jižní Město o.p.s. a Jihoměstská majetková a.s., s marketingovou společností FK Dukla Praha a.s. IČ 27796388, založenou v roce 2007, se sídlem na Praze 6, a se subjekty s ní spojenými, FK Dukla Praha o.s., IČ67984142, Time4sport o.s., IČ22721649, Dukláček o.s., IČ22675060, FK Dukla Jižní Město o.s., IČ26620596, Praha - sportovní o.s., IČ22675078, Praha 4 - sportovní o.s., IČ22612718, Praha 2 - sportovní o.s., IČ22612726 a Praha 11 - sportovní o.s., IČ22612734. Tato sdružení, s výjimkou FK Dukla Praha o.s., IČ67984142 které působí na Praze 6, byla v neziskovém prostoru všechna založena na Praze 11, při areálu ZŠ Mikulova, po roce 2008. Uvedená sdružení jsou využívána za účelem nastavení systému vedoucího k účelovému ovládnutí veřejného prostoru v oblasti sportu na Jižním Městě.

Po pěti letech realizace projektu je zřejmé, že obchodní společnost FK Dukla Praha a.s. si na JM za podpory MČ řeší zejména vlastní prostorové problémy ligového profesionálního klubu z Prahy 6 a čerpání prostředků z veřejných zdrojů, prostřednictvím jí zde v neziskovém prostoru zakládaných organizací.Přes klamavou a masivní mediální presentaci výsledků společného postupu MČ a marketingové firmy FK Dukla Praha a.s., v oblasti sportovní výchovy dětí v tomto areálu, je prokazatelné, že v areálu Schulhoffova došlo ke zcizení výsledků práce a užívání pozemků, vlastněných MHMP a svěřených do správy MČ, ve prospěch komerčních zájmů. Zájmů prosazovaných, starostou MČ Mgr. Daliborem Mlejnským, předsedou správní rady Dukla Praha a.s., panem Martinem Lafkem a poradcem starosty MČ panem Petrem Sýkorou, v rozporu s požadavkem účelnosti a hospodárnosti využití svěřených pozemků. (příloha č. 2)

K parkovišti Gregorova :

V roce 2010 a 2012 bez udání důvodů vypověděla MČ nájemní smlouvu č. 920/95 na pozemek č. 3336/75 v k.ú. Chodov, uzavřenou mezi FC TJ a MHMP v roce 1995. Svévolnou aplikací smluvního ujednání z roku 1995 bylo tímto rozhodnutím RMČ opakovaně zasaženo do práv občanského sdružení, které na pozemku po dobu 18 let, bez jediné připomínky ze strany pronajímatele, provozuje na své náklady vybudované parkoviště Gregorova a plní řádně všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené s MHMP za účelem podpory činnosti FC TJ.

Po 18 letech pronájmu pozemku přistoupila MČ k legislativně, z hlediska nesdělení důvodu, pochybené výpovědi z nájmu pozemku a k porušení práva na podnikání ve veřejném zájmu. FC TJ je výpovědí pozemku znemožněno realizovat stanovami transparentně daný a kontrolovatelný cíl, vytváření provozních podmínek v oblasti sportu pro vlastní členy a další veřejnost, zejména se zaměřením na výchovu mládeže.

V oblasti svobodného podnikání ve vedlejší činnosti, dané stanovami, se nerespektováním existence provozu parkoviště na vypovězeném pozemku dopouští MČ porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže ve prospěch jí ovládané akciové společností Jihoměstská parkovací a.s., jíž byl pozemek rozhodnutím RMČ zatím nepravomocně předán. Pokus o nezákonné převzetí parkoviště v majetku FC TJ pak nese znaky naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 128 trestního zákoníku „Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal z důvodu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných papírů nebo zboží, bude potrestán…. Stejně bude potrestán, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich“.

Pachatelem je i ten, kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži (tedy ustanovení § 44 až § 52 obchod. zákoníku), nebo také takový pachatel, který v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, a způsobí tím zároveň újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

Jednání MČ na pozemcích Schulhoffova a Gregorova je v rozporu s dobrými mravy a s podmínkou účelnosti a hospodárnosti využití svěřených pozemků. Od roku 2008 šikanuje RMČ občanské sdružení opakovanými výpověďmi nájmů z pozemků, na kterých FC TJ vybudoval v dobré víře, za podpory MHMP a bez jakékoliv podpory ze strany MČ sportoviště, a výpověďmi z parkoviště, ve kterém z vedlejší hospodářské činnosti dlouhodobě ekonomicky zajišťuje provozní zázemí pro sportovní činnost. Žádost FC TJ o řešení této situace na úrovni zastupitelů, ač byla rozeslána před jednáním všem zastupitelům, nebyla těsným hlasováním opakovaně připuštěna na program jednání ZMČ.Zastupitelstvo hlasováním nepřipustilo žádost na program jednání, když proti zařazení bylo 7 z počtu 39 zastupitelů. Postup vedení MČ není v pořádku a není ojedinělý. (příloha č. 3)

Výše uvedené jednání, opakované ničím nepodložené výpovědi z nájmu a jejich následné stažení, omezuje aktivitu obyvatel JM v oblasti veřejného zájmu a negativně ovlivňuje to, jak je MČ Praha 11 vnímána veřejností. Koaliční zastupitelé, zatíženi zejména působením v akciových společnostech založených MČ, ztratili schopnost ovlivňovat kroky vedení MČ a řešit skutečné problémy občanů. Udržení důvěry veřejnosti v kvalitní, objektivní a nestranný výkon státní správy a plnění povinností, podle § 16 zákona č. 312/2002 Sb., lze přitom považovat za důležitý úkol ve smyslu věty první § 330 odst. 1 trestního zákona. Plnění takovýchto povinností považujeme za veřejný zájem, neboť dopady spáchání trestného činu odpovědných osob na tuto oblast se dotýkají nejen FC TJ Háje, ale s přispěním dalších závažných okolností také zájmů obyvatel sídlištního celku Praha 11.

Výkon moci se zde ocitá v rozporu se společensky uznávaným míněním, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje obsah jejich jednání tak, aby bylo v souladu s obecnými morálními zásadami společnosti. Obec jako veřejnoprávní kooperace, má při nakládání s majetkem svěřeným do své správy povinnosti vyplývající z jejího postavení, jakožto subjektu veřejného práva. Platí zde zásada, že hospodaření musí být maximálně průkazné, účelné a veřejnosti přístupné. Tyto zásady jsou zvláště důležité v případě pronájmu, jehož předmětem jsou pozemky sloužící dlouhodobě veřejnému zájmu.

Žádáme Vás o prošetření oprávněnosti postupu MČ v oblasti správy majetku z hlediska znění Listiny základních práv a svobod v čl. 11 odst. 3 „vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy“ a posouzení odpovědnosti za jednání RMČ, které je pro činnost občanských sdružení věnujících se sportovní výchově mládeže v oblasti veřejného zájmu na Jižním Městě likvidační.

Předmětem stížnosti a oznámení, blíže rozvedeného v přílohách č. 1 a 3, je :

 1. nevynucená realizace rozsáhlé rekonstrukce školního areálu Schulhoffova
 2. nastavení smluvních podmínek pronájmu areálu Schulhoffova za účelem jeho komerčního zneužití
 3. nezákonné čerpání veřejných prostředků z rozpočtu MHMP neoprávněnými subjekty
 4. neprůkazné a nepravdivé vyúčtování prostředků přidělených granty MHMP
 5. realizace nepovolených staveb v areálu Schulhoffova financovaných z prostředků MHMP
 6. umožnění zneužití školních sportovních areálů ke komerčním účelům subjekty napojenými na marketingovou firmu FK Dukla Praha a.s.
 7. zneužití práva nepřiměřeně zatěžujícím postupem orgánu veřejné moci v případě účelových a neodůvodněných výpovědí

Výše uvedené jednání vede k poškození veřejného zájmu v oblasti sportovní výchovy a je netransparentně prosazováno právní cestou. Je nutné posoudit, zda náklady na zastupování MČ externími právníky Mgr. Karlem Fischerem a JUDr. Vladimírem Zavadilem ve věci pozemků svěřených do správy MČ z majetku MHMP jsou odpovídající oprávněním, daným MČ Statutem dle stanovení zákona 131/2000 Sb. v §17 čl.1 písm. h). Zda prokazatelná privatizace zisků a socializace nákladů není v rozporu s oprávněními danými MČ zákonem a Statutem. Skutečností zůstává, že koaliční zastupitelé na Praze 11 vynakládají obrovské prostředky na zastupování externími advokátními kancelářemi v právním sporu se sdružením občanů, které dobrovolně zajišťuje sportovní výchovu dětí své obce. Na straně druhé pak svým jednáním ekonomicky zatěžují, stresují a udržují nedůvodně v nejistotě stovky obyvatel téže obce.

Obracím se na MHMP, jako na vyšší správní orgán, se žádostí o :

 1. postoupení podkladů uvedených v přílohách výborům Hl. m. Prahy, kontrolnímu a finančnímu a odborům MHMP, kontrolnímu , stavebnímu, majetkoprávnímu a případným dalším dle jejich působnosti, k prověření uvedených skutečností
 2. prověření tohoto podání z hlediska trestně právní odpovědnosti MČ jako správce pozemků svěřených z majetku MHMP
 3. projednání možnosti odsvěření pozemků ve vlastnictví MHMP, č. 1208/1, 1208/9, 1208/10, a 1208/23 v k.ú. Háje a pozemku č. 3336/75 v k.ú. Chodov, ze správy MČ na základě § 19 čl. 2 zákona č. 131/2000 Sb.
 4. prověření důvodu opakovaných výpovědí pozemku č. 3336/75 v k.ú. Chodov z hlediska výhodnosti tohoto kroku pro veřejnost
 5. přijetí opatření k zabránění jednání stávající RMČ ve věci výpovědi parkoviště Gregorova a jeho předání Jihoměstské parkovací a.s. tak, aby nedošlo k nevratným krokům v neprospěch obyvatel sídliště
 6. projednání možností systémových řešení finanční podpory sportovní činností tak, aby nebyly ohrožovány výsledky dlouholeté práce a aktivita obyvatel Jižního Města v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže.

V žádosti vycházíme z názoru, že pokud je těžké prokázat a potrestat přímo korupční jednání, měly by být o to důsledněji sledovány a postihovány jeho typické projevy, a to především nezákonný výkon veřejné moci.

Nelze nečinně přihlížet záměrné likvidaci dlouhodobě budovaného a úspěšného systému sportovní výchovy dětí v neziskovém prostoru. Práce kterou dobrovolníci věnují organizaci působící ve prospěch veřejnosti několikanásobně přesahuje finanční rozpočet malých a středních firem. Je skutečností, že mládežnický fotbal je nejrozšířenějším a nejlevnějším zajištěním zájmové sportovní aktivity dětí. Jestliže ho státní správa nechá likvidovat v nezávislé neziskové oblasti, bude muset vynaložit mnohonásobně více prostředků za možnost, aby se o sportovní výchovu dětí, na státem pro ně vybudovaných sportovištích, někdo postaral. Násilně uvolněný prostor na Jižním Městě okamžitě zaujala marketingová firma, ekonomicky napojená na veřejné rozpočty. Převedení sportovní oblasti do režimu placených služeb je pro její činnost podmínkou.

Ekonomická situace je natolik vážná, že jestli toto téma nezačneme řešit, ztratíme nenávratně sportující mládež. S výchovou dětí a s výsledky dobrovolné práce lidí nelze z pozice obecní správy obchodovat ani v současnosti nastaveném tržním prostředí.Je zapotřebí sportovní výchovu dětí organizovanou na neziskové úrovni převést na Jižním Městě z komerční oblasti zpět do oblasti podpory prevence negativních jevů a nechat lidi v klidu pracovat.

Násilné potlačení aktivity lidí ve veřejném neziskovém prostoru vede k nevratnému poškození zájmů dětí a sportující veřejnosti na Jižním Městě.

Státní správa by měla reagovat na skutečnost, že je minulostí období, kdy neziskové organizace považovaly za morálně absurdní chránit výsledky své činnosti a skutečnost, že i v oblasti výchovy dětí mohou být vnímány jako konkurence. Úspěšná občanská sdružení se s minimální podporou práva ocitají v konkurenčním prostředí, kdy se obchodní firmy pokouší, za přispění veřejné správy, komerčně zneužít výsledky jejich činnosti a obsadit zatím nezprivatizovaný prostor. FC TJ si je plně vědomo současné ekonomické situace ve státě, nestěžuje si na nedostatek finanční podpory své činnosti ze strany MČ. Požadavkem sdružení je dosažení stavu před rokem 2008, kdy došlo k násilnému zcizení úspěšného podnikatelského záměru FC TJ. Záměru, smluvně MČ pronájmem pozemků garantovaného do roku 2017, realizovaného za podpory MHMP a na jeho pozemcích v dobré víře, vlastními silami, nezávisle na rozpočtu MČ a ve prospěch obyvatel sídliště.

Opakované výpovědi FC TJ z nájmu jím provozovaných provozoven bez udání důvodů ve prospěch komerčních subjektů a umožnění parazitování akciových společností na ziscích z vedlejší činnosti, směřovaných ve veřejném zájmu na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže, je v rozporu s nálezem Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11: „Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“

Je možné, že MHMP má jiný názor na působení neziskových sdružení ve veřejném prostoru a využití pozemků ve svém vlastnictví. V tom případě je potřebné říci jasné stanovisko. Nemalé finanční prostředky, které FC TJ jak v dobré víře, tak i pod tlakem naplnění podmínek smlouvy uzavřené v roce 2002, ve veřejném prostoru investoval si nemůže dovolit nevyužít.

Finanční prostředky na výstavbu sportovišť a provozní zajištění činnosti na naší mládežnické úrovni byly získány velice těžce vlastní hospodářskou činností za podpory MHMP.

Je nutné aby vyšší správní orgán reagoval na zcizení ve veřejném prostoru dosažených výsledků samostatně hospodařícího, na MČ nezávislého sdružení, ve prospěch obchodních subjektů závislých na sponzorských darech, komerčních pronájmech sportovišť a dotacích z veřejných zdrojů. Takovéto jednání ve veřejném prostoru nese znaky systémové korupce a nelze ho tolerovat. Je to naše sídliště a naše děti a FC TJ dobrovolně převzalo část odpovědnosti za provozní zajištění jejich mimoškolní sportovní činnosti. V letošním roce získal FC Háje opět statut Krajského střediska mládeže jako jeden z mála klubů v Praze, který naplnil přísné podmínky PFS v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže. Podmínkou byl počet soutěží, počet mužstev, trenérské zajištění činnosti, spolupráce se školami a provozní zajištění sportovní činnosti. (příloha č. 4)

Žádáme Vás o prošetření výše uvedených skutečností a přijetí opatření k zabránění protiprávního jednání RMČ Praha 11 na pozemcích číslo 1208/1, 1208/9, 1208/10, 1208/23 v k.ú. Háje a pozemku č. 3336/75 v k.ú. Chodov ve vlastnictví MHMP a svěřených do správy MČ Praha 11.

Jako statutární zástupce občanského sdružení odpovědný členské základně žádám, abych byl písemně informován o Vašem kontrolním postupu a případných opatřeních přijatých v souladu s pravomocemi danými zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v §38 čl.4, v § 81 čl.3 písm.b), v §110 čl.1, v §111, v §112 čl.5, v §113 čl.2 a v souladu s jinými zákonnými předpisy. Jsem připraven předložit veškeré další podkladové materiály, poskytnout součinnost formou osobního jednání a v případě vyžádání zaslat veškeré další podklady v elektronické podobě. Tak jako v minulosti jsem přesvědčen o nutnosti spolupráce s hl. městem Prahou ve prospěch veřejného zájmu a obyvatel Jižního Města. Jižní Město nemá tolik funkčních a historicky s Jižním Městem spjatých spolků s více než osmdesátiletou tradicí, nezávislých na rozpočtu obce a s nikdy nepřerušenou činností. V současné době nemá MČ v oblasti mimoškolní sportovní činnosti dětí, kterou dlouhodobě pro obyvatele JM zajišťujeme, vynaloženým finančním nákladům odpovídající výsledky. Nemá, dle našeho názoru, ani potřebnou důvěru obyvatel Jižního Města. Tedy takovou, která by RMČ a starostovi Daliborovi Mlejnskému dávala morální oprávnění, bez zdůvodnění a veřejné diskuze, zasahovat prokazatelně netransparentním způsobem do práv sdružení občanů své vlastní obce. Za podání zprávy o výsledcích šetření stížnosti předem děkuji a jsem s pozdravem

Jan Horník

FC TJ Háje Jižní Město

hornik. jan@email.cz

mobil. 777310979

http://www.fc-haje.cz/

Přílohy : číslo 1 až 7, celkem 27 listů

Na vědomí : Hlavní město Praha, kancelář primátora

Na oznámení odpověděl, dopisem ze dne 14.3.2014, předseda Kontrolního výboru ZHMP Petr Dolínek, kde v závěru uvádí „ Na základě prověření všech aktuálně dostupných informací a ověření dalších skutečností došel KV ZHMP k závěru, že není věcně příslušný k tomu, aby mohl zasáhnout do soudních řízení. Jelikož předmětem stížnosti jsou především majetkové záležitosti, rozhodl jsem se předat Váš podnět k šetření věcně příslušnému Výboru pro hospodářskou politiku a majetek Zastupitelstva hl. m. Prahy.“  Stanovisko Výboru pro hospodářskou politiku a majetek jsme zatím neobdrželi.


pondělí 25.1.2016 | Jan Horník | Přečteno: 3309

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

21.9.2023, 13:00, Uhelné Sklady T.
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci A (2011)
22.9.2023, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Střešovice
Mladší přípravka A (2015)
22.9.2023, 17:00, Podolí UMT.
Podolí – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
23.9.2023, 08:30, Háje UMT.
FC Háje – Štěrboholy
Mladší žáci B (2012)
23.9.2023, 10:00, 1. Máje T.
Náchod – FC Háje
Starší žáci A (2009)
23.9.2023, 10:30, Háje T.
FC Háje – Březiněves
Muži A
23.9.2023, 11:00, Xaverov UMT.
Xaverov – FC Háje
Starší dorost
23.9.2023, 12:00, 1. máje
Náchod – FC Háje
Starší žáci B (2010)
23.9.2023, 13:00, ČAFC UMT.
ČAFC – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
23.9.2023, 13:00, ČAFC UMT.
ČAFC – FC Háje
Mladší žáci A (2011)
23.9.2023, 13:00, Háje UMT.
FC Háje – Střešovice
Mladší přípravka B (2016)
24.9.2023, 10:00, Háje UMT.
FC Háje – Union Strašnice
Muži B
24.9.2023, 11:00, Braník UMT.
Braník – FC Háje
Mladší dorost A
24.9.2023, 12:30, Háje UMT.
FC Háje – Štěrboholy
Starší přípravka A (2013)
24.9.2023, 14:30, Háje UMT.
FC Háje – Újezd n. Lesy
Mladší žáci A (2011)
24.9.2023, 16:30, Vršovice T.
Vršovice – FC Háje
Mladší dorost B
27.9.2023, 16:00, Háje T.
FC Háje – Dukla JM
Starší přípravka B (2014)